คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือคาดว่าจะจบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนวันขึ้นทะเบียน  นักศึกษา และมีผลการศึกษาตามเกณฑ์ใบเทียบวุฒิ ของกระทรวงศึกษาธิการมาแสดง

2.     คุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3.     ต้องมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเฉลี่ย 6 ภาคเรียน(GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75

หลักฐานประกอบการสมัคร

1.     ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2.     สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษาหรือใบเทียบวุฒิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด

3.     สำเนา (หน้า-หลัง) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) จำนวน 1 ชุด

4.     สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
จำนวน 1 ชุด

5.     สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

6.     สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

7.     รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

8.     หลักฐานการโอนเงินค่าใบสมัคร และค่าสมัครสอบคัดเลือกฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

เงื่อนไขการสมัคร

1.     ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตามประกาศการรับสมัคร หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ การรับสมัครถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

1.     ผู้ที่สอบข้อเขียน (ประกอบด้วย การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ และการทดสอบความรู้เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย) และสอบสัมภาษณ์ของโครงการฯ ผ่าน โดยทางโครงการฯ จะรับนักศึกษา จำนวน 100 คน

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559

 

จำหน่ายใบสมัคร 1 ธันวาคม 2558 – 21 กุมภาพันธ์ 2559
รับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ – 21 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 16 มีนาคม 2559
สอบข้อเขียน 27 มีนาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 20 เมษายน 2559
สอบสัมภาษณ์ 11 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 1 กรกฎาคม 2559
รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมโครงการฯ 4-5 กรกฎาคม 2559
เรียกตัวสำรอง รอบ 1 7-8 กรกฎาคม 2559
เรียกตัวสำรอง รอบ 2 11-12 กรกฎาคม 2559
ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 25 กรกฎาคม 2559
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สิงหาคม 2559
( ติดต่อในเวลาราชการ )

ค่าใช้จ่าย

 1. ค่าหน่วยกิต ภาคปกติ หน่วยกิตละ
 2. ค่าหน่วยกิต ภาคฤดูร้อน หน่วยกิตละ
 3. ค่าธรรมเนียมโครงการฯ
 4. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษา
  (เฉพาะภาคการศึกษาแรก)
 5. ค่าบำรุงสุขภาพ (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
 6. ค่าบำรุงกีฬา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
 7. ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
 8. ค่าบำรุงศูนย์บริการการกีฬา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
  (เฉพาะนักศึกษาที่เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ศูนย์รังสิต)
 9. ค่าบำรุงห้องสมุด (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
 10. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
 11. ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อพัฒนา
  (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
 12. ค่าเอกสารในการจดทะเบียนลักษณะวิชา
 13. ค่าธรรมเนียมบริการเครือข่าย (รวมภาคฤดูร้อน)
 14. ค่าประกันอุบัติเหตุ
 15. ค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณ์ฯ
 16. ค่าปรับกรณีจดทะเบียนล่าช้า
1,500 บาท
1,700 บาท
15,000 บาท / ปีการศึกษา
400 บาท

125 บาท / ภาคการศึกษา
200 บาท / ภาคการศึกษา
200 บาท / ภาคการศึกษา
100 บาท / ภาคการศึกษา

2,000 บาท / ปีการศึกษา
450 บาท / ภาคการศึกษา
3,600 บาท / ภาคการศึกษา

200 บาท / ภาคแรกที่เข้าศึกษา
20 บาท / ภาคการศึกษาปกติ
1,600  บาท / ปีการศึกษา
110 บาท / ปีการศึกษา
200 – 300 บาท / วิชา
(บางรายวิชา)
45 บาท / วัน