จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด หลักสูตรอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ
โครงสร้างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตรดังนี้
  1) วิชาศึกษาทั่วไป
2) วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาในสาขา
2.1.1 วิชาบังคับ
2.1.2 วิชาบังคับเลือก
2.1.3 วิชาเลือก
2.2 วิชาบังคับนอกสาขา
3) วิชาเลือกเสรี
30
102
93
54

30
9
9
6
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
   
1) วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1: เป็นหลักสูตรกลางของมห าวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจำนวน 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

รหัส วิชา หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดสังคมศาสตร์ บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต
มธ. 100
TU 100
มธ. 101
TU 101
มธ. 109
TU 109
พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา
Civic Engagement
โลก อาเซียน และไทย
Thailand, ASEAN, and the World
นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ
Innovation and Entrepreneurial Mindset
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ. 102
TU 102
มธ. 108
TU 108
ทักษะชีวิตทางสังคม
Social Life Skills
การพัฒนาและจัดการตนเอง
Self-Development and Mangement
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

หมวดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
:
วิทยาศาสตร์
บังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
มธ. 103
TU 103
มธ. 107
TU 107
ชีวิตกับความยั่งยืน
Life and Sustainability
ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา
Digital Skill and Problem Solving
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

หมวดภาษา
มธ. 050
TU 050
มธ. 104
TU 104
มธ. 105
TU 105
มธ. 106
TU 106
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
English Skill Development
การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ
Critical Thinking, Reading, and Writing
ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
Communication Skills in English
ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร
Creativity and Communication
3 (3-0-6)
ไม่นับหน่วยกิต
3 (3-0-6)3 (3-0-6)3 (3-0-6)
ส่วนที่ 2: นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะศิลปศาสตร์และโครงการฯ กำหนดไว้ จำนวน 9 หน่วยกิต ดังนี้ คือ
1. วิชาบังคับ 1 วิชา 3 หน่วยกิต
ท. 201
TH 201
การพัฒนาสมรรถภาพการเขียน
Writing Proficiency Development
3 (3-0-6)
2. วิชาเลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้
ท. 202
TH 202
ท. 203
TH 203
มธ. 112
TU 112
มธ. 113
TU 113
มธ. 115
TU 115
มธ. 116
TU 116
มธ. 117
TU 117
มธ. 121
TU 121
มธ. 122
TU 122
การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน
Reading Proficiency Development
การอ่านเชิงวิจารณ์เบื้องต้น
Basic Critical Reading
มรดกโลกก่อนสมัยใหม่
Heritage of the Pre-modern World
ความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและศาสนา
Fundamentals of Philosophy and Religions
มนุษย์กับผลงานสร้างสรรค์ด้านวรรณกรรม
Man and His Literary Creativity
มนุษย์กับศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดง
Man and Arts : Visual Art, Music and Performing Arts
พัฒนาการของโลกสมัยใหม่
Development of Modern World
มนุษย์กับสังคม
Man and Society
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Law in Everyday Life
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

2) วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาในสาขา
2.1.1 วิชาบังคับ
102
93
54
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขา รวม 18 รายวิชา 54 หน่วยกิต ได้แก่รายวิชาดังต่อไปนี้
รศ. 211
RU 211
รศ. 221
RU 221
รศ. 222
RU 222
รศ. 223
RU 223
รศ. 224
RU 224
รศ. 241
RU 241
รศ. 311
RU 311
รศ. 321
RU 321
รศ. 322
RU 322
รศ. 323
RU 323
รศ. 331
RU 331
รศ. 332
RU 332
รศ. 341
RU 341
รศ. 351RU 351รศ. 421
RU 421
รศ. 441
RU 441
รศ. 451
RU 451
รศ. 491
RU 491
ทฤษฎีปรัชญาการเมืองเพื่อรัสเซียศึกษา
Theory of Political Philosophy for Russian Studies
ประวัติศาสตร์รัสเซียเบื้องต้น
Introduction to Russian History
ภูมิศาสตร์รัสเซีย
Geography of Russia
นโยบายต่างประเทศของรัสเซีย
Foreign Policy of Russia
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศเพื่อรัสเซียศึกษา
International Trade Law for Russian Studies
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อรัสเซียศึกษา
International Economic Relations for Russian Studies
ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Research Methodology in Humanities and Social Sciences
การเมืองการปกครองของประเทศรัสเซีย
Politics and Government of Russia
ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย
Thai – Russian Relationship
ประเทศเครือรัฐเอกราชในโลกปัจจุบัน
Commonwealth of Independent States Today
สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย
Russian Society and Culture
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีรัสเซีย
Introduction to Russian Literature
เศรษฐกิจรัสเซีย
Russian Economy
สัมมนาประเด็นร่วมสมัยของสหพันธรัฐรัสเซียด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและการเมืองโลก
Seminar in Contemporary Issues of Russian Federation in
International Relations and World Politics
การดำเนินธุรกิจกับการเมืองในรัสเซีย
Business and Politics in Russia
การค้าและการลงทุนในรัสเซีย
Trade and Investment in Russia
สัมมนารัสเซียสมัยใหม่
Seminar in Modern Russia
ภาคนิพนธ์
Research Paper
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ทั้งนี้ต้องสอบไล่ทุกรายวิชาได้ไม่ต่ำกว่า 2.00
    2.1.2 วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องเลือกศึกษา 10 รายวิชา รวม 30 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รศ. 171
RU 171
รศ. 172
RU 172
รศ. 261
RU 261
รศ. 262
RU 262
รศ. 271
RU 271
รศ. 272
RU 272
รศ. 324
RU 324
รศ. 352
RU 352รศ. 353
RU 353
รศ. 371
RU 371
รศ. 372
RU 372
รศ. 381
RU 381
ภาษารัสเซียสำหรับรัสเซียศึกษา 1
Russian for Russian Studies 1
ภาษารัสเซียสำหรับรัสเซียศึกษา 2
Russian for Russian Studies 2
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
Russian for communication 1
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
Russian for communication 2
ภาษารัสเซียสำหรับรัสเซียศึกษา 3
Russian for Russian Studies 3
ภาษารัสเซียสำหรับรัสเซียศึกษา 4
Russian for Russian Studies 4
กลุ่มชาติพันธุ์ในรัสเซีย
Ethnic Groups in Russia
สัมมนาความสัมพันธ์รัสเซียกับประเทศเครือรัฐเอกราช
Seminar in Russian Relationship with the Commonwealth
of Independent States
สัมมนาความสัมพันธ์รัสเซียกับประเทศมหาอำนาจ
Seminar in Russian Relationship with the Major Powers
ภาษารัสเซียสำหรับรัสเซียศึกษา 5
Russian for Russian Studies 5
ภาษารัสเซียสำหรับรัสเซียศึกษา 6
Russian for Russian Studies 6
วิทยาการและเทคโนโลยีในรัสเซีย
Science and Technology in Russia
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ทั้งนี้ต้องศึกษาและสอบไล่ในรายวิชา รศ. 171, รศ. 172, รศ. 261, รศ. 262 รศ. 271, รศ. 272, รศ. 371 และรศ. 372 ได้ไม่ต่ำกว่า 2.00
    2.1.3 วิชาเลือก 9 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือก รวม 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต ได้แก่รายวิชาดังต่อไปนี้
รศ. 361
RU 361
รศ. 362
RU 362
รศ. 363
RU 363
รศ. 373
RU 373
รศ. 374
RU 374
รศ. 375
RU 375
รศ. 376
RU 376
รศ. 377
RU 377
รศ. 378
RU 378
รศ. 422
RU 422
รศ. 431
RU 431
รศ. 461
RU 461
รศ. 471
RU 471
รศ. 472
RU 472
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 3
Russian for communication 3
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 4
Russian for communication 4
การอ่านเกี่ยวกับประเทศรัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว
Reading about Russia for Tourism
ภาษาศาสตร์รัสเซีย
Russian Linguistics
การเขียนทางธุรกิจภาษารัสเซีย
Russian Business Writing
ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจสายการบิน
Russian for Airline Business
ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจการโรงแรม
Russian for Hotel Business
ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจสถานพยาบาล
Russian for Hospital Management
ภาษารัสเซียสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
Russian for Tourism Business
กฎหมายธุรกิจรัสเซีย
Russian Business Law
ศิลปะการแสดงและการดนตรีรัสเซีย
Russian Music and Performing Arts
การอ่านเกี่ยวกับการเมืองของประเทศรัสเซีย
Readings about Politics in Russia
การแปลภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย 1
Elementary Russian-Thai Translation
การแปลภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย 2
Advanced Russian-Thai Translation
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

  2.2 วิชาบังคับนอกสาขา 9 หน่วยกิต
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับนอกสาขา รวม 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต ได้แก่รายวิชาดังต่อไปนี้
อ. 211
EG 211
อ. 221
EG 221
อ. 231
EG 231
การฟัง-พูด
Listening-Speaking
การอ่านเชิงวิพากษ์
Critical Reading
การเขียนเชิงวิพากษ์
Critical Writing
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

ทั้งนี้ต้องสอบไล่ทุกรายวิชาได้โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
3) วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัสเซียศึกษาในหมวดวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือก หรือรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนโดยหลักสูตรอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นักศึกษาจะนำวิชาเหล่านี้มานับเป็นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุต่อไปนี้

วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ.” ระดับ 100 คือ มธ.100 – มธ. 156

แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัสเซียศึกษา

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
มธ. 100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา 3 หน่วยกิต
มธ. 101 โลก อาเซียน และไทย 3 หน่วยกิต
มธ. 102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 หน่วยกิต
มธ. 104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 3 หน่วยกิต
มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
รวม    18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
มธ. 103 ชีวิตกับความยั่งยืน 3 หน่วยกิต
มธ. 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
ท. 201 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน 3 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 3 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
รวม    18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รศ. 221 ประวัติศาสตร์รัสเซียเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
รศ. 222 ภูมิศาสตร์รัสเซีย 3 หน่วยกิต
รศ. 241 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์ 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
รวม    18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รศ. 211 ทฤษฎีปรัชญาการเมืองเพื่อรัสเซียศึกษา 3 หน่วยกิต
รศ. 223 นโยบายต่างประเทศของรัสเซีย 3 หน่วยกิต
รศ. 224 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
อ. 211 การฟัง-พูด 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
รวม    18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รศ. 321 การเมืองการปกครองของประเทศรัสเซีย 3 หน่วยกิต
รศ. 341 เศรษฐกิจรัสเซีย 3 หน่วยกิต
รศ. 323 ประเทศเครือรัฐเอกราชในโลกปัจจุบัน 3 หน่วยกิต
อ. 231 การเขียนเชิงวิพากษ์ 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
รวม    18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รศ. 322 ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย 3 หน่วยกิต
รศ. 331 สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย 3 หน่วยกิต
รศ. 332 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีรัสเซีย 3 หน่วยกิต
รศ. 311 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รศ. 351 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยของสหพันธรัฐรัสเซียด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและการเมืองโลก
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
รวม    18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รศ. 421 การดำเนินธุรกิจกับการเมืองในรัสเซีย 3 หน่วยกิต
รศ. 451 สัมมนารัสเซียสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
รศ. 491 ภาคนิพนธ์ 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม    18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รศ. 441 การค้าและการลงทุนในรัสเซีย 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม    12 หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน
รศ. 491 ภาคนิพนธ์ 3 หน่วยกิต
รวม    3 หน่วยกิต