แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัสเซียศึกษา

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
มธ. 100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา 3 หน่วยกิต
มธ. 101 โลก อาเซียน และไทย 3 หน่วยกิต
มธ. 102 ทักษะชีวิตทางสังคม 3 หน่วยกิต
มธ. 104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 3 หน่วยกิต
มธ. 105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
รวม    18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
มธ. 103 ชีวิตกับความยั่งยืน 3 หน่วยกิต
มธ. 106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
ท. 201 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน 3 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 3 หน่วยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
รวม    18 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รศ. 221 ประวัติศาสตร์รัสเซียเบื้องต้น 3 หน่วยกิต
รศ. 222 ภูมิศาสตร์รัสเซีย 3 หน่วยกิต
รศ. 241 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
อ. 221 การอ่านเชิงวิพากษ์ 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
รวม    18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รศ. 211 ทฤษฎีปรัชญาการเมืองเพื่อรัสเซียศึกษา 3 หน่วยกิต
รศ. 223 นโยบายต่างประเทศของรัสเซีย 3 หน่วยกิต
รศ. 224 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3 หน่วยกิต
อ. 211 การฟัง-พูด 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
รวม    18 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
รศ. 321 การเมืองการปกครองของประเทศรัสเซีย 3 หน่วยกิต
รศ. 341 เศรษฐกิจรัสเซีย 3 หน่วยกิต
รศ. 323 ประเทศเครือรัฐเอกราชในโลกปัจจุบัน 3 หน่วยกิต
อ. 231 การเขียนเชิงวิพากษ์ 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
รวม    18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
รศ. 322 ความสัมพันธ์ไทย – รัสเซีย 3 หน่วยกิต
รศ. 331 สังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย 3 หน่วยกิต
รศ. 332 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีรัสเซีย 3 หน่วยกิต
รศ. 311 ระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รศ. 351 สัมมนาประเด็นร่วมสมัยของสหพันธรัฐรัสเซียด้านความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศและการเมืองโลก
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
รวม    18 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
รศ. 421 การดำเนินธุรกิจกับการเมืองในรัสเซีย 3 หน่วยกิต
รศ. 451 สัมมนารัสเซียสมัยใหม่ 3 หน่วยกิต
รศ. 491 ภาคนิพนธ์ 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม    18 หน่วยกิต
ปีการศึกษาที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
รศ. 441 การค้าและการลงทุนในรัสเซีย 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต
รวม    12 หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน
รศ. 491 ภาคนิพนธ์ 3 หน่วยกิต
รวม    3 หน่วยกิต