สัมมนาแผนกลยุทธ์
#โครงการรัสเซียศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ ปี2561-2565
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563