บรรยากาศงาน Meet the Diplomat

การบรรยายพิเศษหัวข้อเครือรัฐเอกราชในนโยบายต่างประเทศของไทย

โดยนางสาววัชรินทร์ เสงี่ยมสิน เลขานุการเอก กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563