Loading...
Home2020-12-16T05:16:18+00:00

โครงการรัสเซียศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลทั่วไป

ประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจของโลกมาช้านาน ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ ความโดดเด่นของประวัติศาสตร์อีกทั้งความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปะและวัฒนธรรมรัสเซียนั้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้ชาวต่างชาติสนใจที่จะสร้างหรือเสริมความสัมพันธ์ด้านต่างๆ กับรัสเซียทั้งสิ้น แต่เนื่องจากรัสเซียเพิ่งจะเปิดตนเองให้โลกภายนอกได้รู้จัก ทำให้การสร้างความสัมพันธ์ที่ขาดความรู้และความเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างถ่องแท้นั้นเป็นไปโดยไม่ราบรื่นนัก

อนึ่ง แม้ประเทศไทยกับประเทศรัสเซียจะมีความสัมพันธ์อันดีมา กว่า 100 ปี แล้วก็ตาม แต่ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับประเทศรัสเซียทั้งในเชิงปริมาณและ คุณภาพจึงทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลถึงแม้ว่าโอกาสได้เปิดกว้างเป็นอย่างมากทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ทำไมควรเรียนโครงการรัสเซียศึกษา

  • เป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ที่แต่ละประเทศจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทต่อโลกมากอย่างประเทศรัสเซีย แต่ชาวไทยยังมีความรู้น้อยเกี่ยวกับประเทศนี้ ซึ่งมีผลต่อการขยายความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยกันในด้านต่างๆ อันจะเป็นการช่วยสร้างความเจริญและความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  • นักศึกษาจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในลักษณะสหวิทยาการ ด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม ทำให้เป็นคนที่มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถก้าวทันโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วได้

  • นักศึกษาจะได้เรียนและฝึกฝนทักษะการใช้ภาษารัสเซีย ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง กับอาจารย์เจ้าของภาษาในลักษณะการเรียนแบบกลุ่มย่อย ซึ่งเน้นประสิทธิภาพของการเรียนการสอนและการนำไปใช้จริงในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับชาวรัสเซียหรือชาวประเทศเครือรัฐอิสระอีก 11 ประเทศ

  • นักศึกษาจะได้เรียนและฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่ต่อเนื่องจากความรู้ ที่ได้เรียนในโรงเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาในลักษณะการเรียนแบบกลุ่มย่อย ซึ่งเน้นประสิทธิภาพของการเรียนและการสอนและนำไปใช้ในการทำงาน

  • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถเข้าทำงานได้ทั้งในหน่วยงานของรัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภูมิภาคหรือนานาชาติ หรือหน่วยงานของเอกชนที่ประกอบธุรกิจการค้ากับต่างประเทศ และยังสามารถสร้างงานของตนเองหรือศึกษาต่อในระดับสูง

  • เป็นสาขาวิชาที่ทันสมัย ทั้งนี้ประเทศไทยโดยคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่เปิดการเรียนการสอน
    สาขาวิชานี้ในระดับปริญญาตรี ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น ต่างเห็นความสำคัญและจัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้มาช้านานแล้ว

วิชาการ

สำหรับนักศึกษา

กิจกรรม

อัพเดตจาก Social Media

ข่าวสารล่าสุดจากโครงการ

ข่าวสาร / ประกาศ / กิจกรรม / แกลเลอรี่

ประกาศ

รายละเอียดการรับสมัคร

รอบที่1: Portfolio

รับจำนวน 50 คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: วันที่ 10 ก.พ. 64

สอบสัมภาษณ์: วันที่ 13 ก.พ. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 : วันที่ 22 ก.พ. 64

รอบที่3: Admission 3.1

รับจำนวน 30 คน

สอบสัมภาษณ์:วันที่ 4 มิ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกรอบที่ 3.1 : วันที่ 10 มิ.ย. 64

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามได้ที่ : อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2
มธ.ศูนย์รังสิต โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โทร.02-696-5663-4

เว็บไซต์:https://russ.arts.tu.ac.th/

Go to Top