TCAS64

Home/Tag:TCAS64

ประกาศ

รายละเอียดการรับสมัคร

รอบที่1: Portfolio

รับจำนวน 50 คน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: วันที่ 10 ก.พ. 64

สอบสัมภาษณ์: วันที่ 13 ก.พ. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 : วันที่ 22 ก.พ. 64

รอบที่3: Admission 3.1

รับจำนวน 30 คน

สอบสัมภาษณ์:วันที่ 4 มิ.ย. 64

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกรอบที่ 3.1 : วันที่ 10 มิ.ย. 64

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามได้ที่ : อาคารคณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2
มธ.ศูนย์รังสิต โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ โทร.02-696-5663-4

เว็บไซต์:https://russ.arts.tu.ac.th/

Go to Top